ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวภาษี
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการเงิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 24 ตุลาคม 2560 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 มีนาคม 2560 ผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 ตุลาคม 2559 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ตุลาคม 2559 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ปฏิทินกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405