วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 6 results.
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
คู่มือการปฏิบัติงานส่วนงานกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในกระบวนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลฉบับปัจจุบัน(เข้าแท่ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405