รายงานติดตามผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 5 results.
การพัฒนาบุคลากร โดยการสำรวจความต้องการฝึอบรม
ประกาศคุณธรรมจิยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของ บต.บางเตย
ประกศการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร