แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405