ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ตั้งอยู่ที่
9/99 หมู่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 เเฟกส์ 034-288-405

ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อ-สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับพื้นที่ตำบลบางเตย ข้อมูลการชำระภาษี ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลด้านอื่น ๆ
ได้ในเวาลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง