สำนักงานปลัดฯ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย