สำนักงานปลัดฯ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ศุภาพิชญ์ นาคขำ (รักษาราชการแทน)