สำนักงานปลัดฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ธวัลรัตน์ ชาชาวนา