โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กัญญา ปรีประชา (รักษาราชการแทน)