โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ณัฏฐพล สุขนันทฬส (รักษาราชการแทน)