โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ณัฏฐพล สุขนันทฬส