ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

สมโภช สร้อยทอง


รุ่งเดช มณีโชติ