ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

ณรงค์ฤทธิ์ โถค้า