สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

วารุณี แซ่บู๊


ฉลอง จันทราภาษ


อุทัย แย้มประชา


อำนาจ ประสงค์สันติสุข


ธนิศา รอดรักวงศ์ไท


นิคม เจริญลักษณ์


สมศักดิ์ สร้อยทอง


อรรถพล พลชัย


สุรวุฒิ เกติพันธ์


พูลผล แซ่ซี


วิม เปรมปรีดิ์


เสรี ปิ่นบัวทอง


บุญมี น้อยประชา


มานพ เฟื่องบางหลวง