คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

มนตรี การะเวก


สุรชัย ทับทิมจรูญ


เปลี่ยน ปิ่นบัวทอง