คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

สมพงษ์ เฟื่องบางหลวง


สุรพัต การะเกตุ