คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

วิทยา ชิวค้า