กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการโรงเรียน

วริศรา พิสิฐพิพัฒนา