กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

โชคชัย สงยาง


เอ ประดาศรี


นิคม ปู่มาก


ทัศนัย แช่มค้า


ทวีศักดิ์ แช่มค้า