กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ทิพยาภรณ์ สิทธิเดช