กองคลัง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

ลิ้นจี่ โพธิ์แดง


ประยูร ดิษฐเกษร