ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมแฟ้มเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง