โครงการตรวจสุขภาพประชาชนตำบลบางเตยเพื่อคัดกรองสารพิษ

 ประเภท : ข่าว สปสช.

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนตำบลบางเตยเพื่อคัดกรองสารพิษ

วันพฤหัสบดีที่  9  ตุลาคม  2557

ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405