โครงการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 13-14  มิถุนายน 2557

ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

และศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลเหมืองใหม่   อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง