โครงการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารงานแบบบูรณาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

   โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารงานแบบบูรณาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลท้องถิ่น

                                                                          วันที่ 22-26 เมษายน 2557

                                                                             ณ  พื้นที่จังหวัดกระบี่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง