โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบางเตย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบางเตย

หมู่ที่  1 -2   ในวันที่  24   มีนาคม   2557

หมู่ที่  3-4    ในวันที่  25  มีนาคม   2557

หมู่ที่  5-6    ในวันที่  26  มีนาคม  2557

หมู่ที่   7   ในวันที่   27  มีนาคม   2557

ตั้งแต่เวลา  8.30  น.  เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง