โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านปภาวรินทร์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉัดพ่นยุงลาย   ณ    หมู่บ้านปภาวรินทร์

ในวันที่   2   เมษายน   2557

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง