การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี ๒๕๕๖

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

          ขอเชิญประชาชนตำบลบางเตย หมู่ที่ 1 - 7 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.บางเตย

 

หมู่ที่ 2 บ้านคอราง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บางเตย

 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 
ณ บ้านนางประดับ การะเวก หมู่3

 

หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายอภิชาติ สุขสมัย

 

หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายธวัช  ไทยทวี

 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล(บางเตย) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 
ณ บ้านนายนาม ชุมรักษาหมู่ที่ 6

 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ บ้านนายสมพงษ์ โถค้า หมู่ที่ 7

 

อาหารกลางวัน / เครื่องดื่มพร้อมรับบริการจากหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ได้ในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว...

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!