การให้บริการประชาชน ในเวลาราชการ และ นอกเวลาราชการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิม

2.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประประชาชนที่ไม่สามารถมาติดต่อราชการในเวลาราชการได้

เวลาปฏิบัติราชการช่วงเวลาพักเที่ยง เวลา 12.00 น.-- 13.00 น.

เวลาปฏิบัติงาน วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์เวลา 8.30 น. -- 16.30 น.

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!