รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 พร้อมให้องค์การบริหารส่วนตำบลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือในการเดินทางไปลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ สนับสนุน ช่วยเหลือในการรับลงทะเบียนแทน ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจค้าขายลงทะเบียนหรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ มาลงทะเบียนเขียนคำร้องได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ได้ในวัน และเวลาราชการ โดยมีเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ 

โดยเอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด อบต.บางเตย โทร.0-3439-3428 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง