เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ได้ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ.2559 เพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดดยมีรายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ นี้ ประชาชนสามารถเปิดเข้าไปดู้ได้ เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มาใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ช่วยกันตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการมาใช้บริการ ณ จุดบริการด้านหน้าเคาเตอร์ของทุกงานบริการได้นะคะ เพื่อการปรับปรุงการบริการที่ดี ความคิดเห็นของท่าน จึงมีค่า ต่อการพัฒนางานบริการของเรา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!