ขอให้ประชาชนยุติการเผาป่า หญ้า และวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม เพือลดการเกิดปัญหาหมอกควัน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บางเตย ประกาศ แจ้ง ประชาชนให้ยุติการเผาป่า หญ้า และวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม เพือลดการเกิดปัญหาหมอกควัน ตั้แต่เดือนมกราคม -เมษายนในทุกๆปี เพื่อลดการเกิดปัญหาหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เมื่อหายใจเข้าไปจะเข้าไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจ อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกาย เริ่มตั้งแต่เกิดอาการแพ้ หรืออักเสบในโพรงจมูก โพรงไซนัส ช่องคอ และหลอดลม จนทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจหรือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หอบหืด เนื่องจากเมื่อฝุ่นละอองเข้าไปถึงส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของ ทางเดินหายใจ ซึ่งก็คือ ถุงลม ปอด เมื่อฝุ่นละอองสะสมเป็นปริมาณมากจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของ เนื้อเยื่อปอดจนเกิดเป็นโรคปอดอักเสบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าต้องกระทบกับมนุษย์ที่มีความจําเป็นต้องใช้อากาศในการ หายใจเพื่อดํารงชีวิตและในรายงานทางการแพทย์ พบว่า ผู้ที่สูดหายใจในอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กในความเข้มข้นต่ออากาศที่สูงเกินระดับมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ) จะเกิดอาการโดยเฉียบในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับน้อย ๆ ไปจนถึงอันตรายต่อชีวิต ได้แก่ การไอจาม มีน้ำมูก หายใจขัด เกิดการแพ้ หายใจลําบาก มีอาการหอบหืด หัวใจเต้นแรง หน้ามืด เป็นลม หมดสติ ชัก หัวใจวายเฉียบพลัน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กกกว่า 10 ไมครอน แม้จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากมีการสะสมรวมกันในปริมาณมาก ๆ ก็สามารถปกคลุมท้องฟ้าที่สดใสให้กลายเป็นสีขาวขุ่นได้ ทัศนวิสัยของการมองเห็นที่ต่ำลง อีกทั้งโรงเรียนต้องงดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้กลางแจ้ง เป็นต้น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดตามประกาศ อบต.บางเตยที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!