ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 สิงหาคม 2564

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 สิงหาคม 2564

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 สิงหาคม 2564

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 สิงหาคม 2564

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 สิงหาคม 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 สิงหาคม 2564

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    30 กรกฎาคม 2564

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    30 กรกฎาคม 2564

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    30 กรกฎาคม 2564

จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 กรกฎาคม 2564

ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 กรกฎาคม 2564

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบางเตย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 กรกฎาคม 2564

ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา