ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างค่าทิ้งเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและของเสียจากชุมชนในที่ดินของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่ให้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 กันยายน 2561

จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 ถึง 28 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กันยายน 2561

จ้างซ่อมเครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 087-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2561

จ้างจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แบบตู้กระจกในพื้นที่ตำบลบางเตย จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประกอบและจัดทำพิธีปิดโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยตำบลบางเตย ในวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2561

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา